Proč je u mých měření uvedeno datum 1970?

PoolLab se dodává bez výchozího data. Datum se nastaví na systémový čas smartphonu/počítače při každém připojení aplikace a softwaru. Před prvním spuštěním, po aktualizaci a po výměně baterie je nutné zařízení PoolLab ručně připojit k softwaru/aplikaci, aby bylo možné správně nastavit čas zařízení PoolLab.

Měření, která již byla importována s nesprávným datem, lze ručně upravit tak, aby byla opět uvedena chronologicky.

Proč se nemohu připojit k laboratoři PoolLab?

PoolLab využívá Bluetooth 4.2. V systému Android potřebuje aplikace ke skenování PoolLabů oprávnění k určování polohy. V závislosti na verzi systému Android vyžaduje společnost Google také povolení polohy ve smartphonu. PoolLab navíc používá protokol, který nepodporuje párování v nastavení systému Android.

Ujistěte se, že aplikace má oprávnění k určování polohy (Nastavení > Aplikace > LabCom > Oprávnění > Určování polohy), že je toto oprávnění povoleno v nastavení (nebo v nabídce stavového řádku) a že je v samotném zařízení PoolLab povoleno připojení Bluetooth.

Neshromažďujeme žádné údaje o poloze, ale povolení je vyžadováno pouze pro použití Bluetooth 4.2 v aplikaci. je odkaz na dokumentaci pro Android: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth#Permissions

Můj PoolLab se zasekl v procesu aktualizace na ~7 %, co mám dělat?
Zkuste prosím následující postup
(v systému Android vypněte funkci Bluetooth "smart lock" pro PoolLab.)

1. zavřít aplikaci (neběží na pozadí).

2. když se na displeji PoolLab zobrazí obrazovka "Bootloader", stiskněte tlačítko "pH" na 2 sekundy, aby se PoolLab restartoval do normálního režimu.

3. zrušte spárování zařízení PoolLab v nastavení mobilního zařízení.

4. vypnout Bluetooth na mobilním zařízení a po 10 sekundách jej opět zapnout.

5. restartovat aplikaci PoolLab

6. znovu připojte PoolLab přes Bluetooth (v aplikaci, ne v nastavení Bluetooth vašeho zařízení).

Pokud to problém nevyřeší, zkuste následující.
(vynucení režimu zavaděče)

1. stiskněte a podržte tlačítka "pH", "fCl", "TA" a "CYA" a po 1 sekundě je současně uvolněte.

2. vypnout Bluetooth na mobilním zařízení a po 10 sekundách jej opět zapnout.

3. restartujte aplikaci PoolLab a znovu se připojte k PoolLabu (poznámka: nyní se zobrazuje jako "PoolLab OTA").

Poznámka: V systému Android může v některých případech pomoci restartovat smartphone nebo tablet před opětovným připojením k aplikaci PoolLab.

Pokud nic z výše uvedeného nepomůže, zkuste na 1 minutu vyjmout baterie PoolLabs.

Má poškrábaná kyveta negativní vliv na výsledek měření?

Pokud není kyveta poškrábaná v horní části, ale např. pouze ve spodní části, kde je tableta rozdrcena, není výsledek měření ovlivněn. Pouze v horní části, kde svítí LED diody pro ZERO a TEST, a na opačné straně (senzor) by neměly být viditelné žádné škrábance.

Které parametry lze testovat pomocí slané vody?
Ve slané vodě lze testovat následující parametry:
Parametr Sladká voda Slaná voda Mořská voda
Aktivní kyslík
Alkalita
Brom
Chlor
Oxid chloričitý
Kyselina kyanurová
Celková tvrdost
Tvrdost vápníku
Ozon
pH *
Peroxid vodíku
* Zvláštní případ měření pH

V závislosti na obsahu soli ve vzorku je třeba výsledek měření korigovat podle následujícího schématu:

1 molární = -0,21 pH

2 molární = -0,26 pH

3 molární = -0,29 pH

kde: 1 mol soli (NaCl) = 5.8% = 58.4 g/l

Bazénů s elektrolýzou soli se to netýká.
Při elektrolýze solí se používá maximálně 7 g/l soli, což je mnohem méně než 1 mol (58,4 g).

Proč je můj celkový chlor nižší než volný chlor?
Možná příčina

Při měření volného chloru byl roztok po přidání tablety DPD 1 stále mírně zakalený, např. v důsledku velmi tvrdé vody, nebo se tvořily vzduchové bubliny. Obojí způsobuje, že na senzor dopadá méně světla, a proto je naměřená hodnota vyšší. Během měření celkového chloru (čekací doba 2 min) se obvykle všechny suspendované částice usadily a také se zvedly vzduchové bubliny, takže hodnota je opět nižší.
Každé měření navíc podléhá určitým tolerancím (viz návod k použití). V tomto ohledu, i když je podíl vázaného chloru velmi nízký, může být vzhledem k tolerancím měření stanovena o něco nižší hodnota celkového chloru ve srovnání s hodnotou volného chloru.

Remedy

Po obdržení výsledku měření jednoduše znovu stiskněte tlačítko "fCl" (nevypouštějte vodu!) a přerušte odpočítávání stisknutím tlačítka "on/off". Tento postup opakujte, dokud se nezobrazí stabilní hodnota.

Proč nejsou v návodu k použití uvedeny žádné cílové hodnoty?

Vzhledem k tomu, že PoolLab je nabízen po celém světě a že existují dokonce různé národní specifikace cílových hodnot, každý výrobce zařízení pro analýzu vody se vyvaruje vydávání cílových doporučení.

Malý příklad:
Německé nařízení o vodě ke koupání předepisuje hodnotu chlóru (volného) mezi 0,3 a 0,6 mg/l, což by v soukromých bazénech bez kontrolní a dávkovací techniky jistě rychle vedlo ke značným problémům. Hodnoty chloru max. 0,6 mg/l v jižních zemích by byly téměř trestné. Totéž platí i pro ostatní dezinfekční parametry.

Jaké jsou potenciální rušivé faktory mých měření?
 • Ujistěte se, že jsou použity fotometrické tablety (černý potisk na zadní straně blistru) a žádné tablety RAPID (zelený potisk na zadní straně blistru).
 • NULA (referenční hodnota) musí být vždy provedena bez tablety a s měřenou vodou, jinak budou naměřeny nesprávné hodnoty.
 • ZERO a TEST vždy s nasazeným krytem světelné ochrany
 • Ujistěte se, že ve vzorcích vody pro NULU a TEST nejsou žádné vzduchové bubliny.
 • Při měření nedržte přístroj PoolLab pod úhlem, ale rovně, jinak se měřená voda nedostane plně do dosahu LED diody/senzoru.
 • Pokud je kyveta poškrábaná, znečištěná nebo dokonce obarvená, musí být nahrazena novou kyvetou.
 • Nepoužívejte prošlé tablety
 • Kyveta, víčko a míchací tyčinka musí být vždy čisté a zbavené jakýchkoli zbytků z předchozích měření, zejména po vložení tablety DPD 3.
 • Vodu k měření vždy odebírejte z reprezentativního místa v bazénu. Ne v blízkosti skimmeru, ne v blízkosti vstupních trysek, ne ze země nebo z hladiny, ale alespoň 20 cm pod hladinou a pokud možno ze středu bazénu.

Proč mám při měření pH nestabilní hodnoty?
Možné příčiny
 • Pokud se použije více/méně než 10 ml vody pro vzorek
 • Pokud se tableta zcela nerozpustí

Kromě toho hodnoty alkality nižší než 40 mg/l a zakalený roztok ruší měření pH.

Také slaná voda může vést k nesprávným výsledkům měření. Manuální opravu najdete v bodě "Které parametry lze testovat se slanou vodou?".

Proč se při opakovaném měření volného chlóru hodnoty zvyšují?

Pokud po zobrazení výsledku měření znovu stisknete tlačítko "fCl", může se zobrazená hodnota průběžně zvyšovat.

Je to proto, že činidlo (DPD N°1) reaguje se všemi látkami, které mají oxidační charakter, včetně například atmosférického kyslíku.

Ve většině případů se však jedná o vysoký obsah kombinovaného chloru, který se postupně v průběhu času přenáší a reaguje s tabletou DPD 1.

Hodnoty volného chloru by se proto měly měřit bezpodmínečně do 1 minuty po úplném rozpuštění tablety DPD 1 (doba do zobrazení výsledku).

Výsledky zobrazené po uplynutí této doby nemusí být relevantní.

"ppm" je ekvivalentní "mg/l".

Ppm je zkratka pro "parts per million". Jeden miligram je jedna miliontina kilogramu (1 litr = 1 kg).

Aplikační poznámka pro nestabilní výsledky měření

V závislosti na charakteru vody, např. při vysokých hodnotách tvrdosti, nestačí odpočítávání nastavené přístrojem, dokud se částice a zákal neusadí. Doporučujeme proto znovu spustit měření bez výměny vody stisknutím tlačítka měření a odpočítávání přerušit stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. Tento postup opakujte, dokud se nezobrazí stabilní hodnoty.

Proč tablety DPD nefungují, pokud je ve vodě příliš mnoho chlóru?

Tablety DPD (všech výrobců!) fungují pouze do cca 10 mg/l chloru ve vzorku vody. Hodnoty nad 10 mg/l způsobují, že se činidlo DPD opět vybělí až do bezbarvosti.

Uvážíme-li, že 10 mg/l v malém bazénu o objemu pouhých 5 000 litrů znamená pouhých 50 g, tj. 2,5násobek hmotnosti dopisu, může se rychle stát, zejména u nezkušených majitelů bazénů, že tato hodnota bude překročena. Často je na vině tableta DPD a jako "důkaz" se smíchá kbelík vody (5 litrů) s velkým množstvím chloru, pak se změří a zjistí se stejný efekt. Při 5 litrech je pak mezní hodnota pouze 0,05 gramu, tj. přibližně jedno zrnko chloru.

Pro srovnání nelze použít ani vodu z kohoutku, protože německá voda z kohoutku neobsahuje chlór.

Naštěstí je snadné odhalit přechlorovanou vodu. Místo úplného naplnění kyvety by měl uživatel přidat do kyvety pouze několik kapek vody a rozpustit v ní tabletu DPD. Pokud těchto několik kapek zčervená, tableta funguje správně. Pokud se roztok po naplnění kyvety odbarví, je voda silně chlorovaná. V takovém případě je třeba vzorek vody před měřením zředit.

Proč nemohu aplikaci nainstalovat?

Aplikace PoolLab je podporována v systému Android 4.4.1 a vyšším. Starší verze nebo smartphony s nevhodným prostředím Bluetooth nejsou podporovány.

Aktualizace telefonu nebo koupě novějšího telefonu

Co znamenají slova "OR" a "UR"?

Parametr "pH" má rozsah měření 6,5 - 8,5 pH. Naměřené hodnoty mimo tento rozsah jsou označeny "OR" (Overrange) nebo "UR" (Underrange). Nejedná se o chybu, ale indikuje silně kyselou nebo silně zásaditou vodu, což vyžaduje použití pH-Plus nebo pH-Minus. Je také třeba zajistit, aby hodnota alkality byla > 40 mg/l CaCO3, aby činidlo "Phenol Red" správně reagovalo.

"UR" se nemůže vyskytovat u všech ostatních parametrů, protože ty začínají na "0". Nicméně "OR" je zcela možné, pokud je měřená hodnota nad měřicím rozsahem tohoto parametru. V takovém případě je třeba vzorek vody před měřením zředit (viz "Ředění").

Bootloader Žádný firmware! Spusťte aktualizaci

Pokud se tato zpráva zobrazí, znamená to, že aktualizace proběhla chybně a v zařízení není nainstalován spustitelný firmware. Proto je třeba nainstalovat úspěšnou aktualizaci. Postupujte prosím následovně:

1. Spuštění aplikace LabCom

2. Připojte svůj PoolLab v části "Připojit fotometr".

3. Potvrzení vyskakovacího okna aktualizace

4. Vyberte 'PoolLab OTA' ze seznamu Bluetooth.

5. Znovu potvrďte vyskakovací okno aktualizace

6. Počkejte, dokud aktualizace úspěšně neproběhne

Poznámky:

- Neukončujte aplikaci

- Nepřesouvejte aplikaci na pozadí

- Nedovolte, aby se displej vypnul

Proč mám pod fólií na displeji vlhkost?

V několika případech jsme zjistili, že fólie klávesnice v oblasti kolem displeje není při výrobě řádně přitlačena a pak, např. v důsledku měnícího se tlaku při přepravě vzduchem, dostatečně netěsní proti vodě.

Jednou prstem a tlakem upevněte fólii klávesnice kolem plochy displeje. Ujistěte se, že je přihrádka na baterie řádně zašroubovaná.